E1 Holding Genel Hüküm ve Koşulları (GTC)

§1 İfşa yasağı

Emlakçının mülk kayıtları da dahil olmak üzere tüm bilgiler açıkça müşteriye yöneliktir. İkincisinin, emlakçının önceden yazılı olarak verilmesi gereken açık rızası olmadan mülkiyet kanıtlarını ve mülk bilgilerini üçüncü şahıslara aktarması kesinlikle yasaktır. Bir müşteri bu yükümlülüğü ihlal ederse ve üçüncü taraf veya üçüncü tarafın bilgileri ifşa ettiği diğer kişiler ana sözleşmeyi imzalarsa, müşteri komisyoncuya kendisiyle kararlaştırılan komisyonu artı KDV’yi ödemekle yükümlüdür. E1 tarafından açıklanan tüm iletişim bilgileri için, müşteri ve kaynak koruması, IVD yönergelerine uygun olarak en az 5 yıl süreyle belirsiz bir süre için geçerlidir. Bu düzenleme, daha önce bilinmeyen başka bir komisyoncunun tanıtıldığı meta işlem olarak adlandırılan bir işlem için de geçerlidir.

§2 Faaliyetin çoğaltılması

Komisyoncunun hem satıcı hem de alıcı için hareket etmesine izin verilir.

§3 Sahibinin bilgileri

Mülkiyet bilgileri ancak bir ilgi beyanı alındıktan sonra aktarılabilir. Komisyoncu, kendisi tarafından iletilen mülk bilgilerinin satıcıdan veya satıcı tarafından görevlendirilen üçüncü bir şahıstan geldiğini ve komisyoncu tarafından doğruluğunun kontrol edilmediğini belirtir. Bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek müşterinin sorumluluğundadır. Yalnızca bu bilgileri ileten komisyoncu, doğruluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

§4 Müşteriye bilgi verme yükümlülüğü

Amaçlanan satın alma sözleşmesini imzalamadan önce, müşteri (mal sahibi), amaçlanan sözleşme ortağının devrinin, amaçlanan sözleşme ortağının adını ve adresini belirterek, ikincisinin faaliyetleri tarafından başlatılıp başlatılmadığını komisyoncuya sormakla yükümlüdür. Müşteri, kat malikinin sahibi olduğu gibi, tapu sicilini, resmi dosyaları, özellikle inşaat dosyalarını ve ayrıca kat mülkiyeti yöneticisine karşı tüm bilgi ve inceleme haklarını incelemesi için komisyoncuya vekaletname verir.

Satıcı ayrıca, Alıcının bir E1 Müşterisi olduğunu biliyorsa, E1’i bilgilendirmekle yükümlüdür. Bunu yapmazsa, yüzde 3 net artı KDV cezası uygulanacaktır. KDV. E1 müşterisi olmayan bir müşteriye satış yapılması durumunda, alıcının iletişim bilgileri de dahili inceleme için E1’e gönderilmelidir.

§5 Müşteriyi bilgilendirme yükümlülüğü

Müşteri, satıcı verilerinin E1’e ifşa edilmesinden sonra kendisi ile satıcı tarafı arasındaki tüm yazışmaları ifşa etmekle yükümlüdür. Uygulama için, müşterinin tüm e-postalar için BCC’de E1’i ayarlaması iyi bir fikirdir. Bu yükümlülük müşteri tarafından yerine getirilmezse, özellikle E1 bir satın alma işleminden haberdar edilmezse, satın alma değerinin yüzde 3’ü oranında bir ceza ödemesi yapılacaktır. Brokerler,
[email protected]
yapılacak herhangi bir yazışmayı derhal irtibat sahibine bildirmekle yükümlüdür. Bu kural, ilk işlem gerçekleşmese bile gelecekteki tüm işlemler için de geçerlidir. Başarı durumunda, taraflar en geç noter tasdik gününe kadar [email protected] E1 Uluslararası Yatırım Holding’e yazılı olarak bilgi vermekle yükümlüdür. Aksi takdirde, bir atlatma işlemi üstlenilecek ve tüm talep, sözleşmeli ortaklarımızın uğradığı zararları karşılamak için E1 International Investment Holding GmbH’ye devredilecektir. Bu belge aynı zamanda E1 tarafından yapılan diğer tüm teklifler için de geçerlidir. Belgenin tek bir imzası, E1 Yatırım Ofisi tarafından doğrulanabilir şekilde sunulan tüm gayrimenkul listeleri için geçerlidir.

İş ortakları, işbirliklerini iyi niyete dayalı, sadık ortaklık ve iyi ticari davranış kuralları ilkesi altında karşılıklı, koşulsuz anlaşmaya yerleştirirler. Bu sözleşmenin bir veya daha fazla hükmünün geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi, kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Bu durumda, sözleşme tarafları, orijinal niyete mümkün olduğunca yakın olan yeni bir çözüm üzerinde anlaşmayı taahhüt ederler (bölünebilirlik maddesi). Herhangi bir değişiklik veya geçersizlik beyanı yazılı olarak yapılmalıdır. Bu sözleşmeden doğan tüm yükümlülüklerin ifa yeri, yasaların izin verdiği ölçüde, davacının ikametgahı veya iş yeridir. Bir anlaşmaya izin verildiği sürece, yargı yeri Wiesbaden’dir

Lütfen niyet beyanımızın asıl ilgili tarafça doldurulması gerektiğini unutmayın. Başvuruları bir yatırımcı olarak gönderirseniz, mülk belgelerini her zaman kendi kullanımınız için alacaksınız. E1 International Investment Holding GmbH ile istişare edildikten sonra üçüncü taraflara ifşaya açıkça izin verilir. Atlatmayı mümkün kılan kanıtlanmış yönlendirme durumunda, talep edilen komisyon, satın alma fiyatının net% 2’si kadar tam + tazminat olarak ödenecektir.

§6 Değiştirme ve takip işlemleri

Müşteri ayrıca, ikame bir işlem olması durumunda, kararlaştırılan komisyon oranlarımıza uygun olarak bir ücret ödemekle yükümlüdür. Bu, örneğin, müşterinin, komisyoncu tarafından yürütülen ve komisyoncu tarafından kanıtlanan faaliyetle bağlantılı olarak ana sözleşmeyi sonuçlandırmak için başka bir fırsat elde etmesi veya kanıtlanmış fırsat aracılığıyla potansiyel ana sözleşme ortağının yasal halefi ile ana sözleşmeyi imzalaması veya kanıtlanmış mülkü kiralamak, kiralamak veya tam tersi yerine satın alması durumunda geçerlidir. İkame işlemlerde komisyon ödeme yükümlülüğünün tetiklenebilmesi için, komisyona konu işlemin başlangıçta öngörülen işlemle ekonomik olarak eşdeğer olması, ekonomik kimlik kavramına ilişkin içtihatların geliştirdiği koşullar anlamında gerekli değildir. E1 International Investment Holding GmbH tarafından açıklanan sahiplerin, lisans sahiplerinin, broker meslektaşlarının, yatırımcı verilerinin ve ilgili diğer tüm tarafların tüm iletişim bilgileri için, geri alınamaz müşteri ve kaynak koruması en az 5 yıl geçerlidir. Müşterilerin ve kaynakların korunması, brokerler arasındaki ortak işlemler ve hüküm ve koşullarımıza uygun olarak takip işlemleri için de geçerlidir.

§7 Komisyon görüşmeleri

İşbirliği komisyoncularının komisyon miktarını yalnızca önceden anlaşarak müzakere etmelerine izin verilir. E1 Holding’e ilgi beyanı imzalanmışsa, E1 Holding sadece komisyonu müzakere edebilir veya azaltabilir. Ortak bir işlem söz konusu olduğunda, yalnızca E1 Holding, komisyoncunun komisyonunu müzakere etme veya azaltma hakkına sahiptir. Her nesnenin kullanımı ve boyutu farklı olduğundan ve bazı durumlarda başka kişiler de dahil olabileceğinden (istişare ve onaydan sonra) ve komisyon talepleri olabileceğinden, aşağıdaki düzenleme üzerinde anlaşmaya varılır: Bu çerçeve anlaşmanın konusu olan her nesne ve mülk için bir komisyon ve ibra sertifikası imzalanır. Burada sadece nesne verileri ve komisyon bölümü ile ilgili nesne için ilgili prosedür kaydedilir. E-posta yazışmaları bağlayıcıdır

§8 Masrafların geri ödenmesi

Müşteri, bir sözleşme yapılmadığı takdirde, siparişin yerine getirilmesinde ortaya çıkan doğrulanabilir masrafları (örn. eklemeler, web sitesi, telefon masrafları, posta masrafları, mülk incelemeleri ve seyahat masrafları) komisyoncuya geri ödemekle yükümlüdür.

§9 Sorumluluğun Sınırlandırılması

Komisyoncunun sorumluluğu, müşterinin komisyoncunun davranışı sonucunda bedensel yaralanmaya maruz kalmaması veya hayatını kaybetmemesi koşuluyla, ağır ihmal veya kasıtlı davranışla sınırlıdır.

§10 Zamanaşımı

Müşterinin komisyoncuya karşı tüm tazminat talepleri için zamanaşımı süresi 3 yıldır. Tazminat ödeme yükümlülüğünü doğuran fiilin işlendiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Yasal zamanaşımı süreleri, münferit durumlarda komisyoncu için daha kısa bir zamanaşımı süresine yol açarsa, geçerlidir.

§11 Saman Adam İşlemlerinin Yasaklanması

Bilgilerin üçüncü şahıslara ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır. Bu, özellikle E1 tarafından kabul edilmeyen saman adam işlemlerinde geçerlidir. İhlal, gerçek ve taklit edilen alıcı arasında eşit olarak bölünen bir ceza ile cezalandırılır.

§12 Önceki satış

Görüşmeler sırasında mülk satıcı tarafından başka bir kişiye satılırsa, müşterinin o ana kadar yaptığı tüm masraflar da müşteri tarafından karşılanmalıdır. E1 herhangi bir masrafı geri ödemeyecektir.

§13 İletişim izni

Sözleşme tarafı, imzalı menfaat beyanı ve/veya satış vekâleti ile açık rızasını telefon, SMS, faks ve e-posta ile gayrimenkul teklifleri hakkında tavsiye ve bilgi almak amacıyla beyan eder. İletişim bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır ve onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir.

§14 Aracılık

Alıcı verilerinin açıklanması durumunda, mülk komisyoncusu tarafından iletişime yalnızca müşteri komisyoncusunun açık rızası ile izin verilir. Ceza: Müzakere edilen satın alma fiyatının% 2’si.

§15 Yasal özerklik

E1 Holding’in tüm franchise’ları yasal olarak bağımsız şirketlerdir.

§16 Ödemeler ve Franchise Ücretleri

Lisans Sahibi, E1 Holding’in planlanan yatırımları yapabilmesi için ücretleri zamanında ödemekle yükümlüdür. Uyumsuzluğun tekrarlanması durumunda, E1 Holding temerrüt faizi talep etme hakkını saklı tutar. Ödenmemiş üç faturadan sonra da sözleşme feshi talep edilebilir.

Sepa yetkisinin verilmesi için lisans sahibine %5 indirim uygulanır.

Yeni geliştirilen ve lisans sahiplerinin kullanımına sunulan diğer araç, program vb. için lisans sahibi ayrıca ücret talep edebilir, ancak kullanım zorunlu değildir. E1 Holding, geliştirme aşamasından sonra optimizasyon aşamasında oldukları için ücretsiz olarak sağlanan tüm araçlardan sorumlu değildir.

§17 E1 Holding İçi İletişim

Franchise alanların Kontakt’a dahili/harici toplu/seri e-postalar göndermesi kesinlikle yasaktır. Bu prosedür E1 Holding’in açık rızasını gerektirir. E1 Holding, her lokasyon için inbound issue üretmek için seri e-posta kampanyaları gönderme hakkına sahiptir.

E1 Holding’in mevcut müşteri durumunu her an görüntüleyebilmesi için, franchisee’nin her zaman BCC’de [email protected] ve [email protected] e-postaları kullanması gerekir. Bu aynı zamanda gelen tüm sözleşmeler ve formlar için de geçerlidir.

§18 Franchise alanlar için pazarlama önlemleri

İmzalanan franchise sözleşmesi ile franchise alanlar, E1

Holding, görsellerini ve girişlerini reklam amacıyla kullanabilir. Sözleşmenin feshi durumunda, bu onay otomatik olarak sona erer. E1 Holding, önceki reklam önlemlerini iptal etmek veya harici sitelerden silinmesini talep etmekle yükümlü değildir.

§19 İşbirliği

Franchise alan, edinilen bir mülkün işbirliği için E1 meslektaşları veya harici brokerlerle paylaşılıp paylaşılmayacağına kendisi karar verir.

§20 Ortaklık Komisyonu

Bir E1 lisans sahibi, harici bir komisyoncuyu E1’e katılmaya ikna ederse, Gold lisansı için 2 aylık ücret (ilk ücretlerin alınmasından sonra) ve Platinum lisans komisyonu olarak bir kerelik giriş ücretinin %10’unu alacaktır.

§21 Faturalandırma

İşlemin başarılı olması durumunda, franchise lisans sahibi, E1 Holding’in bilgilendirilmesi ve talebi devretmesi koşuluyla faturayı doğrudan alıcıya verebilir. E1 Holding ile niyet beyanı imzalandığından ve fatura onay alınmadan geçersiz olacağından buna acilen ihtiyaç duyulmaktadır.

§22 Bir franchise alanın bildirimde bulunmaksızın feshi

Bildirimsiz fesih nedeni, bir referansın kaydedilmesi (noter tasdik tarihi) ve holding şirketine en geç noter tasdik gününde bildirilmemesidir. Lisans Sahibi, talep üzerine tüm yazışmaları açıklamakla yükümlüdür.

§23 Yargı yeri

Komisyoncu ve müşteri, Alman Ticaret Kanunu anlamında kayıtlı tüccarlar ise, sözleşme ilişkisinden kaynaklanan tüm yükümlülükler ve talepler için ifa yeri ve yargı yeri, komisyoncunun kayıtlı ofisidir.

§24 Bölünebilirlik

Yukarıdaki hükümlerden bir veya daha fazlasının geçersiz olması durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği etkilenmeyecektir. Bu, bir düzenlemenin bir bölümünün geçersiz, ancak başka bir bölümünün geçerli olması durumunda da geçerlidir. Geçersiz hüküm, taraflar arasında, sözleşme taraflarının ekonomik çıkarlarına en yakın olan ve aksi takdirde sözleşmeye dayalı anlaşmalarla çelişmeyen bir hükümle değiştirilecektir.

§ 5 TMG’YE GÖRE BILGILER“, ÇÜNKÜ BUNLAR SAYFAYI TANIMLAMAK IÇIN YAYGIN TERIMLERDIR

E1 PropTec Çözümleri ve Yönetimi GmbH

Sportplatzweg 4, 65201 Wiesbaden

Telefon Numarası: +49 (611) 710 97 36
Yüzler: +49 (611) 710 97 37

E-posta: [email protected]
Web: www.e1-holding.com

Genel Müdür: Muharrem Erdoğdu
Vergi dairesi: Wiesbaden
Vergi kimlik numarası: DE 261 922 342

Yetkili temsilci: Sn. Muharrem Erdoğdu
Vergi dairesi: Wiesbaden

Sorumlu Denetim Otoritesi: Wiesbaden Şehri
Asayiş Dairesi: Alcide-de-Gasperi-Straße 2, 65197 Wiesbaden
§34c GeWo’nun lisanslama yetkisi
İzin: Wiesbaden Şehri, Alcide-de-Gasperi-Straße 2, 65197 Wiesbaden

Yardıma mı ihtiyacınız var?
tr_TRTürkçe