fbpx

Koşullar

Müşteri ile danışman arasındaki genel koşullar

Madde 1: Açıklama Yasağı

Taraflardan hiçbiri, diğerinin yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi üçüncü kişilere aktaramaz. Herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.

Taraflardan biri sorumlu olduğu kişilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür. Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış taraf, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararı diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir.

Madde 2: İki Yönlü Çalışma

Gayrimenkul danışmanı hem satıcı hem de alıcı için çalışabilir.

Madde 3: Proje Bilgileri

Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar. Taraflar işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

Madde 4: Bilgi Verme Zorunluluğu

Taraflar adres değişikliklerini bildirmedikleri sürece, sözleşmede yazılı adreslerinin geçerli tebligat adresleri olduğunu her türlü bildirim ve teslim için yukarıda belirtilen adreslerin kullanılacağını kabul ederler. Müşteri burada özellikle inşaat belgeleri, resmi belgeleri, tapu kayıtlarını incelemek için danışmana yetki verir ve gayrimenkul sahibi olarak idare tarafından ev bürosu yöneticisiyle ilgili tüm bilgi ve denetim haklarını alabilir.

Madde 5: Yedek ve Tekrar İş

Müşteri danışman vasıtasıyla tanımış olduğu kişilerle iş yapması durumunda kazancının bir kısmını danışmana ödemelidir. Çünkü danışman aracılığıyla bu iş sağlanmıştır. Bunun tersi bir davranış gösteren müşteri hakkında hukuki yaptırımlar uygulanabilir.

Madde 6: Masraflar için Geri Ödeme

Eğer müşteri herhangi bir sebeple vermiş olduğu işleri iptal ederse iptal tarihine kadar tamamlanmış olan tüm İşlerin ücretleri ve bu iptal sonucu ortaya çıkabilecek diğer masraf ve ücretler (hazırlık işleri ve İşi gerçekleştirmek için harcanan zaman dahil olmak üzere) ödenecektir.

Müşteri vermiş olduğu İşi askıya alır ya da ertelerse askıya alma ya da erteleme tarihine kadar verilen tüm işler ile ilgili ücretler ve bu askıya alma nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm diğer masraf ve ücretler ödenecektir.

 

Madde 7: Yasal Sınırlama

Sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe uyma yükümlülüğü sebebiyle oluşacak zararlar için şirketin tüm taleplerinde müşteriye verilen zaman aşımı süresi 3 yıldır. Bu süre içerisinde gizlilik yükümlülükleri devam edecek bu süre sonunda tazminat ödeme yükümlülüğü tetiklenmeye başlar. Kısa bir süre için danışman ile müşteri arasındaki yasal sınırlama kuralı olarak bu süre geçerlidir.

Madde 8: Uygulanacak Hukuk

Sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözüm yeri olarak Almanya Wiesbaden şehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 9: Bölünebilirlik

Yukarıdaki hükümlerin bir veya daha fazlasının geçersiz olması, kalan hükümlerin geçerliliğini etkilememektedir. Bu denetim içinde herhangi bir maddenin geçersiz olması durumunda tarafların kendi çıkarları doğrultusunda geçersiz olan maddeyi yeni bir madde ile değiştirebilmeleri mümkündür.

Bireysel anlaşmaların oluşturulması için yönergeler:

Ücretsiz anlaşmalı sözleşmelerde, her zaman şartlar ve koşullar önceliklidir; bireysel sözleşmelerde şartlar ve koşullar değiştirilebilmektedir. Sözleşme yasaları gereği; ahlaka aykırı, kanunsuz ve istismar sınırlarını aşan davranışlar bireysel anlaşma kurmayı zora sokmaktadır. Ancak bireysel sözleşmeler özgürce farklı çıkarları, fikirleri, tarafların görüşlerini konuşmak, netleştirmek, formüle etme ve karşılıklı anlaşma ile müzakere edilebilir. Bu müzakere taraflar için uygun bir uzlaşma sağlar.

Komisyoncu böylece başarının sağlanması dolayısıyla açık müşterilerine komisyon vermez. Komisyoncu müzakerenin varlığı sebebiyle bunu . O fıkra gerçek bir müzakere meydana olmadığını kanıtlamak zorundadır ve ona uygun müzakerelerin en iyi tanığı duruyor. Böyle bir durumda olabilir nitelikli komisyoncu yalnız müzakere örneği gösterilir. komisyoncu onun müşterilerine basitleştirilmiş şekli sözleşmesi, ona göre bireysel hükümler, bu açıkladı genel şartlar ve koşullar ve ona görüşmelerde şeklinde adlandırılan basit tek ajansı koyar. Basit tek ajansı müşteri sadece sözleşme süresi boyunca daha fazla broker açmak yasaktır. Sonra komisyoncu müşteriye tek başına gayrimenkul nitelikli şeklini açıklıyor, o müşterinin bile bulundu potansiyel müşterilere yardımcı olmak, yani muktedir istiyor sipariş, potansiyel alıcılar başarıyla anlaşma yakın, böylece kendisine atıfta bulunulan ve bu Anlaşmanın ihlali durumunda olmalıdır Tam komisyon durumunda elde edilen başarı alır. Bu bireysel bir sözleşmedir en geç belki 2 gün bir soğutma-off dönemine bağlı özel bir belgede teslim müşteri olmalıdır. Bu anlaşmanın, bazı kesinlik dayanacak gerekir ile mahkemeler tarafından gözden bireysel anlaşmanın müşteri çekiyor.

Bireysel anlaşmalar ve şartlar aşağıdaki durumlarda ölçüde yakın:

a. sözde nitelikli komisyoncu tek düzen anlaşma ile sözde nitelikli tek ajansı müşteri böyle bir sözleşme dönemi boyunca artık emlakçıyı aramak, ne de mülk kendini satışı sağlayan gerektiği gibi, bu yüzden uzak ve ölçüde tek gayrimenkul müşterinin özgürlüğünü kısıtlayan olduğunu. Kendi iş yasağı sadece komisyoncu kendini bulur, ya da mülk satın alma hesabına müşteri ve müşteri tüm tarafların, sözleşme imzalamıştır nesneyi algılamak ve aracılık etmek, nitelikli komisyoncu Yalnız sırayla, süresi içinde yetki anlamına gelir Onun devreye broker başvurmak için onu yaklaşım, iş başarıyla satıcı ve alıcı arasında getiriyor, böylece komisyoncu danışmak zorundadır. Bu durumda anlaşılan Hinzuziehungs- ve sevk maddesinin ihlali durumunda, müşteri tam komisyon kabul ek anlaşma ile genellikle bağladı.

  1. Rehine mülkiyet satın alırken

Bir rehine bireysel anlaşma yoluyla müşteri tarafından mülk edinilme durumunda yedekleme aracıları devreye girecektir. Komisyonculuk sözleşmesi yasası komisyoncu bir sözleşme tespiti veya müzakere için bir komisyon talebi (Madde: 652 I S. 1 BGB) verilmiş değildir, çünkü bu gereklidir. Egemen bir eylem, rehine yani ek ücret bağlamında nesnenin edinimi için bu ekonomik sonuç doğrultusunda eşit arazi elde edilmesi, değişmezdir.

  1. Sözde iç içe gerçeklere

Müşteri koşulların farkında ve bir komisyon için komisyon için kendini komisyoncu ilan ederse, o zaman müşteri komisyon ödemek zorundadır. İç içe davalar genellikle hukuken etkili noter tarafından başarıyla tamamlanmasını gerektirir. Ama eksikliğinin nedenini bulabilirsiniz. O (Madde: 652 I S. 1 (“sonuç”)) anlamı kapsamında ajansın nedensel aktivitesinin tarafların iradesi ile bağımsız olmalıdır. Çünkü ücretlerinin anlaşmalar vasıtasıyla belirlenmesi gerekir. Ajans bağlantıları ve komisyoncular böyle bir komisyon vaat ettikleri durumlarda, herhangi bir komisyon alamadıkları gerçeği mevcuttur.

  1. Performansa dayalı komisyon vaatler için

Bir performans ile ilgili komisyon ödemesi gayrimenkul sözleşme hukukunun misyonu ile çelişmektedir. Komisyoncu anlaşma yaptığı kararlarında ücretsiz, sadece başarı durumunda ücreti ödemek zorunda olan bir müşteri gerektirir, çünkü o noter tarafından haklı olarak etkili tamamlanmıştır. Böylece hizmetin önceden formüle edilmiş şartları sağlanır, ama her zaman bireysel anlaşmalar yoluyla, bir performans ile ilgili komisyon olabilir. Bu amaçla, Anayasa Mahkemesi, bir müşterinin beyanı üzerine, komisyoncunun komisyonu ödeyeceğine açıklık getirdiğini hangi referans III ZR 331/04 dosya 12.10.2006 Federal Yüksek Mahkemesinin yepyeni bir kararı olduğunda evin satılması, sonuçta anlaşma sonucuna göre her durumda komisyoncu olmadan da , böyle bir bağımsız kar bağımsız bir komisyon vaat teşkil edebilir. Eğer noter olmadan komisyoncu herhangi bir maddeyi komisyon yaratmak için kullanırsa etkisiz olacak bir bağış söz konusu olabilir.

Scroll to Top

Piyasa dışı gayrimenkullere erişim

E1+ yatırımcıları, gayrimenkul sahipleri ve emlakcilari birbirine bağlar

Mülkünüzü anonim olarak sunun veya piyasa dışı tekliflerimizden yararlanmak için satın alma profilinizi girin. Emlakçılar ayrıca yatırımcıları ve sahiplerini bir araya getirmek için E1+ı ücretsiz olarak kullanıyor.